Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Zápis z jednání představenstva

Zápis č. 4/2018
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 4.4.2018
____________________________________________________________
přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Valena, p. Volf, pí Malcová, pí Schwabová, pí Vášová
omluveni: p. Dundr, p. Hašek, p. Černý
____________________________________________________________

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Hrabák, p. Prajzler

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání:
• Setkání p. Jirků s primátorem města Kladna na téma spolupráce města s OHK včetně finanční podpory OHK.
Pan primátor přislíbil finanční podporu na akci Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu. Bude zaslána žádost o poskytnutí dotace.
Zajistí: pí Vášová
• V rámci akce Prezentace technického vzdělávání s finanční podporou Středočeského kraje bude vyjednána schůzka s náměstkem pro školství p. Seidlem.
Zajistí: p. Volf
• Beseda podnikatelů s ředitelkou OSSZ v Kladně a ředitelem ÚP v Kladně byla projednána, plánovaný termín je 14.6. od 16:00 hod. P. Kovařík navrhl a prověří možnost rozšíření obsahu besedy se zástupci kladenských sportovních klubů. Následně bude členům zaslána nabídka na uspořádání této akce s požadavkem sdělení zájmu o účast.
Zajistí: p. Kovařík, pí Vášová
• Přednáška ekonomického analytika V. Pikory,(místo původně zamýšlené pí Šichtařové) byla zamítnuta z důvodu předložené cenové kalkulace.
Hlasování: 9 pro
• Projednání možnosti setkání podnikatelů s představiteli města Kladna a města Slaný na téma rozvoj podnikatelských příležitostí v regionu.
Úkol trvá
• Projednání možnosti besedy z oboru energetiky na téma možnosti dosažení dotačních titulů a získání energetických úspor. Oslovení prezidenta HK ČR.
Úkol trvá
• Ples OHK - z uvažované nabídky bylo rozhodnuto o vystoupení skupiny Legendy se vrací. Pí Vášová zajistí objednávku u p. Vrby.

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK:
Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 4.4.2018, pohledávky za r. 2015 a 2016 - 1 PO přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 2 PO, 1 FO.

4. Debata ke strategiii v oboru školství:
Po skončení shromáždění delegátů, tj. 10.4. v Alpiqu proběhne diskuze představenstva OHK k problematice školství. Účelem diskuze bude stanovení strategie dalšího postupu, jak napomoci ze strany zaměstnavatelů a škol k řešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v žádaných oborech.

5. Webové stránky OHK:
P. Kovařík prezentoval návrh vzhledu nových webových stránek OHK. Stránky budou postupně naplněny v navrženém obsahu. Pí Vášová bude p. Kovaříkem postupně zaškolena v redakčním systému. Stránky se budou průběžně doplňovat a upravovat dle požadavků představenstva.
Hlasování: 9 pro

6. Účetní a ekonomické služby:
Na základě obdržených kontaktů od p. Jirků a p. Kovaříka byla zaslána poptávka na účetní a ekonomické služby s požadavkem na sdělení cenové nabídky. Prozatím bez odpovědi oslovených.

7. XXX. Sněm HK ČR:
Termín konání sněmu je stanoven na 16.5.2018 v Ostravě. Představenstvo navrhuje zástupce na sněm p. Hrabáka, p. Prajzlera, náhradníka pí Schwabovou. Návrh bude předložen na shromáždění delegátů ke schválení.
Hlasování: 9 pro

8. Porada ředitelů OHK, RHK:
P. Jirků informoval o průběhu porady, která se konala 20.3.2018 na HK ČR.
Dle požadavku byl na HK ČR zaslán mail s dotazy k problematice GDPR v komorové síti. Složky HK by měly obdržet směrnici ke GDPR pro vnitřní potřebu.

9. Různé:
- Pozvánky na akce
Burza práce 17.4.2018 v Domě kultury Kladno ve spolupráci s KHK StČ
Večer s bowlingem 18.5.2018 ve sportovní hale na Stochově

Příští zasedání představenstva se na základě pozvání Lucie Bílé koná 9. května 2018 od 17.00 hod. v kulturním domě v Otvovicích!

Zapsala: Ivana Vášová
Ověřovatelé zápisu: Václav Hrabák, Milan Prajzler

Nejnovější články
  Burza práce
  Zápis z jednání představenstva
  Koncert pro Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Projekt PES
  Anketa HK ČR
  EET
  Zápis z jednání představenstva