Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Zápis z jednání představenstva

Zápis č. 2/2018
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 7.2.2018
___________________________________________________________
přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Hrabák, p. Dundr, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Valena, pí Malcová, pí Vášová
omluveni: p. Hašek, p. Černý
___________________________________________________________

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, pí Schwabová

2. Dopis pro členy OHK:
P. Jirků opakovaně vyzval p. Kovaříka, aby napsal dopis, ve kterém vysvětlí své neoprávněné tvrzení vůči jeho osobě a volební komisi adresované členům před opakovanými volbami do orgánů OHK Kladno. Tento dopis zašle členům OHK.
Hlasování: 7 pro, 2 se zdrželi

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK:
Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 7.2.2018, pohledávky za r. 2015 a 2016 - 1 PO přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 2 PO, 1 FO.

4. Změna zápisu v obchodním rejstříku:
Vzhledem k tomu, že v současné době není kompletní obsazení představenstva OHK, nebude prozatím provedena změna zápisu v OR. Na příštím zasedání představenstva budou předloženy návrhy na obsazení volného místa člena představenstva ke kooptaci do celkového počtu 11 členů. Návrh na zvolení této osoby a p. Hrabáka jako místopředsedy bude následně předložen nejbližšímu shromáždění delegátů (duben 2018). Návrh na změnu zápisu v OR bude podán po schválení shromážděním delegátů.
Zajistí: představenstvo, pí Vášová

5. Vystoupení hosta na shromáždění delegátů:
Místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Ing. Munzar projevil zájem vystoupit na nadcházejícím shromáždění delegátů. Představenstvo schválilo jeho zařazení do programu SD. Datum konání SD bude stanoveno na příštím zasedání představenstva.
Hlasování: 9 pro

6. Setkání s primátorem města Kladna:
P. Jirků informoval o plánovaném setkání s primátorem města Kladna v průběhu března a požádal přítomné o předložení návrhu na požadavky směrem k městu ohledně spolupráce a finanční podpory OHK do příštího zasedání představenstva.
Zajistí: představenstvo

7. Činnost OHK v r. 2018:
Byl sestaven návrh termínovaného plánu práce na r. 2018. Odborné semináře budou aktuálně doplněny v tématu a termínu dle potřeby. Návrh plánu bude předložen ke schválení shromáždění delegátů.

Dle návrhu na akce předloženého p. Kovaříkem bylo stanoveno:
Projednání možnosti setkání podnikatelů s ředitelkou FÚ v Kladně, forma, program, termín
Zajistí: p. Jirků
Projednání možnosti setkání podnikatelů s ředitelkou OSSZ v Kladně, forma, program, termín
Zajistí: pí Vášová
Projednání možnosti setkání podnikatelů s ředitelem ÚP v Kladně, forma, program, termín
Zajistí: pí Vášová
Projednání možnosti setkání podnikatelů s představiteli města Slaný na téma rozvoj podnikatelských příležitostí v regionu
Zajistí: p. Jirků, p. Chmelík
Projednání možnosti setkání podnikatelů s představiteli města Kladna na téma rozvoj podnikatelských příležitostí v regionu
Zajistí: p. Jirků
Projednání možnosti besedy na ekonomické téma u příležitosti dne daňové svobody
Zajistí: p. Kovařík
Projednání možnosti besedy z oboru energetiky na téma možnosti dosažení dotačních titulů a získání energetických úspor. Oslovení prezidenta HK ČR s žádostí, aby apeloval na orgány státní správy ke spolupráci s komorami
Zajistí: p. Hrabák
P. Jirků požádal přítomné o předložení návrhů na činnost OHK, o zamyšlení, jak mohou přispět ke zlepšení činnosti OHK ve svém oboru, do příštího zasedání představenstva.
P. Kovařík nabídl převzetí činnosti PR a marketingu OHK včetně získávání nových členů.
Zajistí: představenstvo

8. Ples OHK:
Pí Vášová předložila vyúčtování plesu, kdy výdaje převyšují příjmy. Představenstvo schválilo pořádání plesu v r. 2019.
Hlasování: 9 pro
Plánovaný termín je 26.1.2019. Pí Vášová prověří možnost termínu v Domě kultury. P. Jirků požádal o předložení návrhů na program plesu.
Zajistí: představenstvo, pí Vášová

9. Přijetí nových členů OHK:
Představenstvo obdrželo přihlášky k členství v OHK Kladno firem 1GDPR.cz s.r.o. a HONDL GLOBAL SERVICES a.s.. Firmy byly přijaty za členy Hospodářské komory.
Hlasování: 9 pro
Bude provedeno doplnění firem do databáze a seznamu členů na webových stránkách OHK a v centrálním registru HK ČR.
Zajistí: pí Vášová
Termín: do 2.3.2018

10. Pořizování audio záznamu z jednání představenstva:
P. Kovařík navrhl pořizování audio záznamu z jednání představenstva pomocí telefonu pro přesné vyhotovení zápisu z jednání. Zamítnuto.
Hlasování: 1 pro, 8 proti

11. Webové stránky OHK:
P. Kovařík předložil návrh vzhledu nových webových stránek OHK včetně předběžné kalkulace. Na téma tvorby webových stránek proběhne schůzka představenstva dne 20.2. ve 14:00 hod. v Alpiqu.

12. Nákup počítače:
Představenstvo schválilo zakoupení počítače na úřad OHK.
Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen
Pan Kovařík projedná s p. Dundrem návrh sestavy a pošle ho představenstvu k vyjádření.
Zajistí: představenstvo

13. Žádost o partnerství NF Slunce:
Dne 23.4.2018 se koná benefiční koncert Nadačního fondu Slunce. Na základě žádosti partnerství představenstvo schválilo.
Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen
V souladu se smlouvou bude umístěna reklama OHK v rámci akce, na pozvánkách a prezentačních materiálech a uvedení loga OHK jako partnera na webových stránkách Slunce.
Zajistí: pí Vášová

14. Žádost o sponzorský příspěvek:
Ředitelka SŠ služeb a řemesel Stochov požádala o poskytnutí příspěvku na soutěž odborných dovedností oboru vzdělání klempíř – region Čechy, kterou škola organizuje ve dnech 7.2. – 9.2.2018. Představenstvo schválilo poskytnutí příspěvku.
Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen
Zajistí: pí Vášová

15. Různé:
- Pozvánky na akce
Seminář Roční účetní závěrka, novely zákonů 14.2.2018 v Domě techniky Kladno
Seminář ke GDPR 13.3.2018 v Domě techniky Kladno
Burza práce 17.4.2018 v Domě kultury Kladno ve spolupráci s KHK StČ

Další zasedání představenstva se koná 7. března 2018 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, Štěpánka Schwabová

Nejnovější články
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení na GDPR
  Projekt PES
  Anketa HK ČR
  EET
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl.50/78 Sb.
  Aktivity hospodářské komory