Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Zápis z jednání představenstva

Zápis č. 1/2018
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 3.1.2018
___________________________________________________________
přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Štros, p. Hašek, p. Hrabák, p. Chmelík, p. Kovařík, p. Valena, pí Malcová,
p. Černý, pí Vášová
omluveni: p. Dundr, pí Schwabová
___________________________________________________________

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Prajzler, p. Hašek

2. Dopis pro členy OHK:
Pan Jirků vyzval p. Kovaříka, aby napsal dopis, ve kterém vysvětlí své neoprávněné tvrzení vůči jeho osobě a volební komisi adresované členům před opakovanými volbami do orgánů OHK Kladno. Tento dopis zašle členům OHK.

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK:
Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 3.1.2018, pohledávky za r. 2015 a 2016 - 1 PO přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 2 PO, 1 FO.

4. Změna zápisu v obchodním rejstříku:
Pan Štros oznámil svojí abdikaci na funkci místopředsedy OHK Kladno ke dni 29.12.2017. Současně byla provedena úhrada vyměřeného soudního poplatku za změnu zápisu v obchodním rejstříku.
Představenstvo schválilo do funkce místopředsedy p. Hrabáka. Jeho zvolení a návrh na dalšího člena představenstva do celkového počtu 11 členů bude předloženo nejbližšímu shromáždění delegátů.

5. Představenstvo přijalo uchazeče o členství v hospodářské komoře:
Představenstvo obdrželo přihlášky k členství v OHK Kladno firem OLTT WORLD s.r.o., Michal Muláček, Jana Suchá. Tyto 3 firmy byly jednohlasně přijaty za členy OHK Kladno. Bude provedeno doplnění firem do databáze a seznamu členů na webových stránkách OHK a v centrálním registru HK ČR.
Zajistí: pí Vášová
Termín: do 23.1.2018

6. Organizační řád:
Na základě rozhodnutí prezidenta HK ČR o vydání Směrnice o řízení komorové sítě platné od 1.6.2017 a v souladu s metodickým pokynem HK ČR byl zpracován nový Organizační řád OHK Kladno s účinností od 1.1.2018. Dle připomínky p. Hrabáka byla provedena úprava textace. Organizační řád byl schválen.

7. Činnost OHK v r. 2018:
Pan Jirků požádal přítomné o předložení návrhů na činnost OHK v r. 2018 do příštího zasedání představenstva. Na základě návrhu p. Kovaříka ve věci dělby práce mezi členy představenstva byli požádáni o zamyšlení, jak mohou přispět ke zlepšení činnosti OHK ve svém oboru (tiskové příspěvky, změny v legislativě atd.).
Zajistí: představenstvo
Termín: do 7.2.2018
Pan Prajzler byl požádán o zpracování předběžného rozpočtu OHK na r. 2018.
Zajistí: p. Prajzler
Termín: do 7.2.2018

8. Webové stránky OHK, PC:
Pan Kovařík navrhl projednání tvorby nový webových stránek OHK. Byl požádán o zpracování návrhu a s tím souvisejícího požadavku na počítačový hardware.
Zajistí: p. Kovařík
Termín: do 7.2.2018
Pan Jirků požádal přítomné o předložení návrhů obsahu webových stránek (co by měly obsahovat, jaký redakční systém apod.). Pí Vášová prověří obsah webový stránek ostatních komor.
Zajistí: představenstvo, pí Vášová
Termín: do 7.2.2018
Vzhledem k zastaralému PC a systému Windows XP na úřadu OHK bude projednána možnost nákupu jiného PC. Pí Vášová požádá p. Dundra a pí Malcovou o zjištění nabídky.
Termín: do 7.2.2018

9. Ples OHK:
17. ročník plesu OHK se koná v sobotu 20. ledna 2018. Pí Vášová předložila odhad kalkulace plesu, informovala o formě propagace a přípravných pracech. Přítomní byli vyzváni k nahlášení svých požadavků na vstupenky. Byli požádáni o věcné dary do tomboly s předáním na úřad OHK do úterý 16.1.2018.

10. Různé:
- Pozvánky na akce
Seminář na téma Roční účetní závěrka, novely zákonů 14.2.2018 v Domě techniky Kladno
Burza práce 17.4.2018 v Domě kultury Kladno ve spolupráci s KHK StČ

Hlavní témata k projednání na příštím zasedání představenstva:
ad bod 6. – činnost OHK, plán práce na r. 2018
ad bod 7. – webové stránky OHK, PC

Další zasedání představenstva se koná 7. února 2018 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová
Ověřovatelé zápisu: Milan Prajzler, Miloslav Hašek

Nejnovější články
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení na GDPR
  Projekt PES
  Anketa HK ČR
  EET
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl.50/78 Sb.
  Aktivity hospodářské komory