Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Zápis z jednání představenstva

Zápis č. 7/2017
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 5.9.2017
___________________________________________________________
přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Štros, p. Drnec, p. Dundr, p. Valena, pí Malcová, pí Schwabová, pí Vášová, p. Chmelík - člen
omluveni: p. Hašek, p. Černý
nepřítomni: p. Tlustý
___________________________________________________________

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, p. Štros

2. Nákup energií:
Pí Vášová informovala o oslovování členů OHK s nabídkou na nákup energií od smluvního dodavatele dle uzavřeného memoranda o spolupráci mezi OHK Kladno a firmou ZIP company s.r.o.

3. Stav účtu a pokladny, pohledávky OHK:
Stav účtu a pokladny ke dni 5.9.2017, pohledávky za r. 2015 a 2016 - 1 PO přihláška pohledávky, pohledávky za r. 2017 - 4 PO, 2 FO.

4. Schůzka předsedy OHK s primátorem města Kladna:
Pan Jirků informoval o jednání s primátorem města Kladna.
Prodloužení linky MHD dle požadavku firmy Martin Peroutka – vedoucímu odboru dopravy a služeb města Kladna Ing. Fujanovi byla zaslána písemná žádost o zařazení linkových spojů v lokalitě Poldi Dříň.

5. Prezentace technického vzdělávání:
Pí Vášová a p. Jirků informovali o postupu zajištění akce „Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu“, která se uskuteční 6. – 7.10.2017. Stanovené úkoly na červen a srpen byly splněny, další probíhá.
Na pokrytí nákladů spojených s organizací akce byla na základě žádosti OHK poskytnuta dotace z fondu hejtmana Středočeského kraje, byla přislíbena dotace z fondu primátora města Kladna, přiznání dotace podléhá rozhodnutí rady města.
Pan Jirků požádal přítomné o pomoc při zajištění účasti prezentujících firem na této akci.

6. Návštěva čínské delegace:
Pan Prajzler byl pověřen zastupováním OHK na jednání s čínskou delegací dne 11.9.2017.

7. Ples OHK:
Původní záměr o uspořádání plesu OHK v r. 2018 ve spolupráci s Nadačním fondem Slunce pro všechny byl zrušen z důvodu nezajištění vystupujících umělců.
Podnikatelský ples bude přejmenován na Ples Hospodářské komory, budou upraveny ceny vstupenek – pro členy, ostatní, sponzory. Hlavní host plesu bude vybrán z předložené nabídky. Budou osloveni zástupci firem k partnerství plesu. Datum konání je 20. ledna 2018.

9. Různé:
- Pozvánky na akce
19..9. se koná školení „GDPR – revoluce v ochraně osobních údajů
3.10. se koná seminář k novele zákona o daních z příjmů a DPH
19.10. se koná beseda s makroekonomem ČSOB

Téma k projednání na příštím zasedání představenstva:
Volby do orgánů OHK Kladno na další volební období – volební SD 1.11.2017

Další zasedání představenstva se koná 4. října 2017 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, Jaroslav Štros

Nejnovější články
  Aliance za férové odměňování
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl.50/78 Sb.
  PLES Hospodářské komory
  Pozvánky na akce Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl. 50/78 Sb