Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Zápis z jednání představenstva

Zápis č. 6/2017
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 7.6.2017
___________________________________________________________
přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Štros, p. Hašek, pí Malcová, pí Schwabová, pí Vášová, p. Chmelík - člen
omluveni: p. Drnec, p. Dundr, p. Valena, p. Černý
nepřítomni: p. Tlustý
___________________________________________________________

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Prajzler, pí Malcová

2. Nákup energií:
Na základě dohodnuté spolupráce OHK Kladno s firmou ZIP company s.r.o. bylo zahájeno oslovování členů OHK s nabídkou na nákup energií od smluvního dodavatele dle uzavřeného memoranda o spolupráci mezi oběma stranami.

3. Stav účtu a pokladny OHK:
Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 7.6.2017 a o výši pohledávek OHK.

4. Schůzka předsedy OHK s primátorem města Kladna:
Pan Jirků informoval o schůzce s primátorem města Kladna.
Předmětem jednání byla mimo jiné akce OHK Prezentace technického vzdělávání a s tím související žádost o finanční podporu. Na základě příslibu pana primátora byla podána žádost o dotaci z fondu primátora.
Prodloužení linky MHD na Dříni dle požadavku firmy Peroutka bude město řešit v rámci integrované dopravy. Firma Peroutka byla v tomto smyslu informována.

5. Podpora odborného školství:
K zajištění akce Prezentace technického vzdělávání byl zpracován plánovaný rozpočet, byla podána žádost o dotaci z fondu hejtmana Středočeského kraje a žádost o dotaci z fondu primátora města Kladna.
Vedoucí odd. školství magistrátu Kladna Ing. Smetana bude požádán o spolupráci při organizaci a propagaci akce směrem na ZŠ v působnosti města Kladna, stejný požadavek bude projednán s MÚ Slaný.
Ředitelé SOŠ budou informováni o konání a plánované organizaci akce. Předběžnou informaci obdrží zaměstnavatelé.
Zajistí: pí Vášová. T: do konce června
Další organizační zajištění bude operativně probíhat v návaznosti na odsouhlasení požadovaných dotací.

6. Představenstvo přijalo uchazeče o členství v hospodářské komoře:
Firma ZIP company s.r.o. byla jednohlasně přijata za člena OHK Kladno. Pí Vášová zajistí doplnění společnosti v databázi a webových stránkách OHK a v centrálním registru HK ČR.

7. Prezentace OHK:
Na základě smlouvy o reklamě bude zajištěna prezentace OHK formou propagačních letáků v rámci benefiční výstavy Nadačního fondu Slunce pro všechny, která probíhá po celý červen v obchodním centru Central Kladno.

8. Sněm HK ČR:
Delegáti sněmu p. Jirků a p. Prajzler informovovali o průběhu a závěrech volebního sněmu HK ČR, který se konal 16.5. v Praze.

Další zasedání představenstva je naplánováno na 6. září 2017 od 17.00 hod. na úřadu OHK


Zapsala: Ivana Vášová
Ověřovatelé zápisu: Milan Prajzler, Marta Malcová

Nejnovější články
  Aliance za férové odměňování
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl.50/78 Sb.
  PLES Hospodářské komory
  Pozvánky na akce Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl. 50/78 Sb