Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Zápis z jednání představenstva

Zápis č. 5/2017
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 3.5.2017
___________________________________________________________
přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Štros, p. Dundr, p. Hašek, p. Valena, pí Malcová, pí Vášová, p. Chmelík - člen
omluveni: p. Drnec, pí Schwabová, p. Černý
nepřítomni: p. Tlustý
___________________________________________________________

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Hašek, p. Valena

2. Nákup energií:
Na základě dohodnuté spolupráce OHK Kladno s firmou ZIP company s.r.o. bylo sepsáno Memorandum o spolupráci mezi oběma stranami k nákupu energií určenému přednostně pro členy OHK, jejich zaměstnance a rodinné příslušníky.
Centrum společného nákupu energií z.ú. (CSNe): Zastupitelstvo města Kladna odsouhlasilo zrušení CSNe likvidací a prominutí půjčky, která byla poskytnuta na zahájení provozu.

3. Stav účtu a pokladny OHK:
Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 3.5.2017 a o výši pohledávek OHK. Pohledávky za r. 2015: 1 PO (zápočet pohledávek a závazků), pohledávky 2016: 1 PO, 1 FO.

4. Volební shromáždění delegátů:
Do plánu práce na r. 2017 byl doplněn termín volebního shromáždění delegátů, který byl stanoven na 1.11. od 18 hod., od 17 hod. se bude konat zasedání představenstva.

5. Přihláška pohledávky:
Společnost Dům techniky ČS VTS Kladno oznámila ukončení členství v OHK z důvodu platební neschopnosti. Dne 17.3.2017 bylo zahájeno insolvenční řízení, před rozhodnutím o úpadku. OHK podala na Krajský soud v Praze přihlášku pohledávky členské poplatky za r. 2015 po zápočtu a členské poplatky za r. 2016).

6. Schůzka předsedy OHK se zástupci Středočeského kraje:
Pan Jirků informoval o jednání na Krajském úřadu Středočeského kraje. Původně naplánovaná schůzka s hejtmankou Středočeského kraje se nekonala, paní hejtmanka se omluvila. Pan Jirků jednal s vedoucím odboru kanceláře hejtmanky p. Šubrtem a následně s radním pro školství p. Skopečkem. Předmětem jednání byla činnost OHK, podpora podnikatelů a odborných škol regionu a s tím související říjnová akce „Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu“. Ze strany KÚ byla přislíbena finanční podpora akce formou dotace z fondu hejtmanky.
Bude zpracována finanční rozvaha - plánovaný rozpočet akce
Zajistí: pí Vášová

7. Schůzka předsedy OHK s primátorem města Kladna:
Pan Jirků požádal o schůzku s panem primátorem. Předmětem jednání bude spolupráce OHK s městem Kladno, říjnová akce „Prezentace technického vzdělávání kladenského regionu“ a s tím související žádost o finanční podporu z fondu primátora. Na žádost firmy Martin Peroutka bude projednán postup ve věci prodloužení linky MHD na Dříni v návaznosti na loňské jednání. Pan primátor bude pozván na příští zasedání představenstva.

8. Různé:
- Dne 12.5. od 19 hod. se koná „Večer s bowlingem“ na Stochově. Pí Vášová požádala přítomné o nahlášení účastníků akce.
- Další naplánovaná akce je „Odpoledne na střelnici“, která se bude konat 2.6. od 16 hod. na buštěhradské haldě.

Další zasedání představenstva je naplánováno na 7. června 2017 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová
Ověřovatelé zápisu: Miloslav Hašek, Miloslav Valena

Nejnovější články
  PLES Hospodářské komory
  Pozvánky na akce Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl. 50/78 Sb
  Aktivity hospodářské komory
  Členství v Hospodářské komoře
  Zápis z jednání představenstva