Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Zápis z jednání představenstva

Zápis č. 4/2017
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 5.4.2017
___________________________________________________________
přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Štros, p. Drnec, p. Dundr, pí Schwabová, p. Černý, pí Vášová, p. Chmelík - člen
omluveni: p. Hašek, p. Valena, pí Malcová
nepřítomni: p. Tlustý, p. Černý
___________________________________________________________

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr, pí Schwabová

2. Nákup energií:
Jednání představenstva se zúčastnil p. P. Volf, který předložil nabídku spolupráce OHK Kladno a firmy ZIP company s.r.o. k nákupu energií určenému přednostně pro členy OHK, jejich zaměstnance a rodinné příslušníky. Představenstvo odsouhlasilo navržený postup. Bude sepsáno memorandum o spolupráci mezi oběma stranami.
Zajistí: pí Vášová, p. Volf

3. Stav účtu a pokladny OHK:
Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 5.4.2017 a o výši pohledávek OHK. Pohledávky za r. 2015: 1 PO (zápočet pohledávek a závazků), pohledávky 2016: 1 PO, 1 FO. Dlužníci jsou opakovaně vyzýváni k vyrovnání závazku.

4. Plán akcí, návrh rozpočtu na r. 2017:
Byl sestaven plán práce na r. 2017, rozpočet na r. 2017. Materiály budou předloženy ke schválení shromáždění delegátů.

5. Žádost o partnerství NF Slunce:
Dne 24.4.2017 se koná benefiční koncert Nadačního fondu Slunce. Na základě žádosti představenstvo schválilo partnerství. Představenstvu byly nabídnuty čestné vstupenky, zajišťuje pí Ebertová za NF Slunce. V souladu se smlouvou bude umístěna reklama OHK v rámci akce, na pozvánkách a prezentačních materiálech a uvedení loga OHK jako partnera na webových stránkách Slunce.
Zajistí: pí Vášová

6. Shromáždění delegátů:
Shromáždění delegátů OHK Kladno se koná 19.4.2017 od 18:00 hod. v Domě techniky Kladno – Sítná. Dle jednacího řádu HK obdrží všichni členové písemné pozvánky s návrhem programu a podkladové materiály 14 dnů před konáním shromáždění.
Zajistí: pí Vášová.
V rámci shromáždění delegátů proběhne prezentace Rozhodčího soudu při HK.
Představenstvo se sejde před shromážděním delegátů v 17.30 hod. v Domě techniky.

7. Žádost o stanovisko k zařazení studijního oboru:
OHK obdržela žádost ředitelky SPŠS a OA Ing. Šimáčkové o stanovisko k zařazení studijního oboru Pedagogické lyceum. Představenstvo vyslovilo záporné stanovisko a nedoporučuje zařazení tohoto oboru s ohledem na uplatnění absolventů žádaných na trhu práce a v souladu s požadavky zaměstnavatelů k podpoře technického vzdělávání. Předmětný obor neřeší požadavky na aprobovaného pedagoga.

8. Porada ředitelů na HK ČR:
Pí Vášová informovala o průběhu porady ředitelů, která se konala 7.3.2017 na HK ČR v Praze. Hlavními tématy porady byly projekt PES (Právní elektronický systém), prezentace HK v médiích, podpora exportu, legislativa, národní soustava kvalifikací, příprava sněmu a následně školení k vnitřním normám HK ČR.

9. Různé:
- Dům techniky ČSVTS
Pí Vášová informovala o jednání s ředitelem Domu techniky p. Procházkou, který oznámil platební neschopnost organizace. OHK obdrží písemné oznámení o ukončení členství a dalším postupu.
- Získávání nových členů
Pan Jirků informoval o jednání s firmou Nkt cables o členství v hospodářské komoře. Budou probíhat další jednání s firmami, členové představenstva jsou požádáni o pomoc při získávání nových členů.
- Burza práce 2017 se koná 12.4.2017 v Domě kultury Kladno, pořádá OHK a KHK StČ ve spolupráci s Úřadem práce Kladno.

Další zasedání představenstva se koná 3. května 2017 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Dundr, Štěpánka Schwabová

Nejnovější články
  Pozvánky na akce Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Národní konference GDPR
  Podnikatelé nové vládě
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl. 50/78 Sb
  Aktivity hospodářské komory
  Členství v Hospodářské komoře