Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Zápis z jednání představenstva

Zápis č. 3/2017
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 2.3.2017
___________________________________________________________
přítomni: p. Jirků, p. Prajzler, p. Štros, p. Drnec, p. Hašek, pí Malcová, p. Černý, pí Vášová, p. Chmelík - člen
omluveni: p. Dundr, p. Valena, pí Schwabová
nepřítomni: p. Tlustý
___________________________________________________________

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Prajzler, pí Malcová

2. Nákup energií:
Jednání představenstva se zúčastnili p. P. Volf a p. Nedvěd, kteří předložili nabídku variantních řešení nákupu energií pro členy OHK, další podnikatelské subjekty, obce a občany. Představenstvo odsouhlasilo spolupráci OHK se subjektem, který bude zajišťovat vyřízení jednotlivých poptávek o nákup energií, tuto službu bude provádět bez finančních nákladů OHK. Pan Volf zpracuje konkrétní nabídku postupu, která bude předložena a projednána na příštím zasedání představenstva.

3. Stav účtu a pokladny OHK:
Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 2.3.2017 a o výši pohledávek OHK. Pohledávky za r. 2015: 2 PO (z toho u 1 je zápočet pohledávek a závazků), pohledávky 2016: 1 PO, 1 FO. Dlužníci jsou opakovaně vyzýváni k vyrovnání závazku.

4. Podnikatelský ples:
Pí Vášová předložila vyúčtování Podnikatelského plesu 2017, kdy výdaje převyšují příjmy.

5. Privatizace nebytových jednotek:
V souvislosti s oznámením SBF Kladno o privatizaci nebytových jednotek v objektu sídla OHK a nabídkou k jejich odkoupení byla dne 1.2.2017 zaslána žádost primátorovi a radě města Kladna o projednání a schválení setrvání úřadu OHK ve stávajících prostorách za stejných podmínek. Pan Jirků informoval o osobním jednání s panem primátorem, který přislíbil pomoc při řešení vzniklé situace, která bude odvislá od dalšího postupu a časového rozvrhu privatizace ze strany města Kladna.

6. Schůzka předsedy OHK s primátorem města Kladna:
Pan Jirků informoval o jednání s panem primátorem, na kterém byl mimo již uvedené problematiky privatizace nebytových prostor dohodnut další postup spolupráce OHK s městem Kladno. OHK předloží informaci o členské základně, město Kladno předloží seznam činností, které by mohla OHK zajišťovat. Obě strany se budou scházet jednou za 2 měsíce za účelem vzájemné informovanosti o aktuálním dění.

7. Schůzka s hejtmankou Středočeského kraje:
Pan Jirků informoval o schůzce s hejtmankou Středočeského kraje, která je naplánována na 3.5.2017. Předmětem jednání bude činnost OHK a problémy podnikatelů regionu.

8. Plán akcí na r. 2017, návrh rozpočtu na r. 2017:
Byl sestaven návrh plánu práce na r. 2017. Odborné semináře budou aktuálně doplněny v tématu a termínu dle potřeby. Do plánu bude případně doplněna nabídka exkurze ve firmě Nkt cables, pan Jirků projedná s vedením firmy možnost realizace. Návrh plánu bude předložen ke schválení shromáždění delegátů.
Představenstvo a předseda dozorčí rady obdrželi výsledek hospodaření za r. 2016. Bude zpracován návrh rozpočtu na r. 2017.
Zajistí pí Vášová, pan Prajzler.
Návrh bude předložen ke schválení představenstvu a následně shromáždění delegátů.

9. Shromáždění delegátů:
Shromáždění delegátů OHK Kladno se uskuteční 19.4.2017 od 18:00 hod. v Domě techniky Kladno – Sítná. Dle jednacího řádu HK obdrží všichni členové písemné pozvánky s návrhem programu a podkladové materiály 14 dnů před konáním shromáždění.
Zajistí pí Vášová.
V rámci shromáždění delegátů se nabízí možnost prezentace Rozhodčího soudu při HK s finanční podporou. Pí Vášová zajistí objednávku pro posouzení a schválení Rozhodčím soudem.

10. XXIX. Sněm HK ČR:
Termín konání je stanoven na 16.5.2017 v TOP Hotelu Praha. Představenstvo navrhuje zástupce na sněm: p. Jirků, p. Prajzler, náhradník pí Malcová. Návrh bude předložen na shromážděním delegátů.

11. Různé:
- Získávání nových členů
Pan Jirků informoval o jednání s firmou Nkt cables o členství v hospodářské komoře. Pí Vášová přednesla výčet firem, se kterými jednala o členství. Členové představenstva byli požádáni o pomoc při získávání nových členů.
- Burza práce 2017 – dne 12.4.2017 se uskuteční v Domě kultury 3. ročník burzy práce, kterou pořádá OHK ve spolupráci s KHK StČ.

Další zasedání představenstva se koná 5. dubna 2017 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová
Ověřovatelé zápisu: Milan Prajzler, Marta Malcová

Nejnovější články
  Pozvánky na akce Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Národní konference GDPR
  Podnikatelé nové vládě
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl. 50/78 Sb
  Aktivity hospodářské komory
  Členství v Hospodářské komoře