Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Zápis z jednání představenstva

Zápis č. 2/2017
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 1.2.2017
___________________________________________________________
přítomni: p. Jirků, p. Štros, pí Schwabová, pí Vášová, p. Chmelík - člen
omluveni: p. Prajzler, p. Drnec, p. Dundr, p. Hašek, p. Valena, pí Malcová
nepřítomni: p. Tlustý, p. Černý
___________________________________________________________

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Štros, pí Schwabová

2. Centrum společného nákupu energií (CSNe):
Jednání představenstva se zúčastnili členové správní rady CSNe Václav Hrabák a Pavel Volf, kteří pohovořili o současném dění v souvislosti s rozhodnutím zrušení ústavu likvidací ke dni 15.2.2017 a předložili variantní řešení pro nákup energií pro členy OHK, další podnikatelské subjekty, obce a občany.
Další postup bude projednán na příštím zasedání představenstva, na které jsou opět pozváni pánové Hrabák a Volf.

3. Žádost o stanovisko k zařazení učebního oboru:
OHK přijala žádost ISŠ Slaný o vyslovení stanoviska k zařazení nového učebního oboru Klempíř. Vzhledem k tomu, že představenstvo OHK nebylo usnášeníschopné, zajistí pí Vášová vyjádření dalších členů představenstva a dle výsledku vyhotoví stanovisko OHK k postoupení žádosti na KHK Střední Čechy ke schválení.

4. Témata k projednání na příštím zasedání představenstva:
Vzhledem k počtu přítomných členů představenstva byly další body programu přesunuty na příští zasedání představenstva, a to:
- Stav účtu a pokladny OHK
- Podnikatelský ples - vyúčtování
- Prodej nebytových jednotek v sídle OHK – žádost na Radu města
- Různé – Článek v Kladenském deníku z 1.2.2017 a s tím související výčet činnosti OHK za poslední 2 roky

Další zasedání představenstva se koná 1. března 2017 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Štros, Štěpánka Schwabová

Nejnovější články
  Pozvánky na akce Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Národní konference GDPR
  Podnikatelé nové vládě
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl. 50/78 Sb
  Aktivity hospodářské komory
  Členství v Hospodářské komoře