Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


Zápis z jednání představenstva

Zápis č. 1/2017
z jednání představenstva Okresní hospodářské komory Kladno 4.1.2017
___________________________________________________________
přítomni: p. Jirků, p. Štros, p. Drnec, p. Dundr, p. Hašek, p. Valena, pí Malcová, pí Vášová, p. Chmelík - člen
omluveni: p. Prajzler, pí Schwabová
nepřítomni: p. Tlustý, p. Černý
___________________________________________________________

1. Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Štros, p. Dundr

2. Centrum společného nákupu energií (CSNe):
OHK obdržela oznámení o zrušení CSNe s likvidací. Správní radou CSNe bylo na jejím zasedání dne 28.11.2016 rozhodnuto, že se ústav zrušuje s likvidací s účinností ke dni 15.2.2017. Likvidátorem byl stanoven JUDr. Hrudka.
O dalším postupu budou vedena jednání. Další informace budou sděleny na příštím zasedání představenstva.

3. Stav účtu a pokladny OHK:
Pí Vášová podala informaci o stavu účtu a pokladny ke dni 4.1.2017 a o výši pohledávek OHK. Pohledávky za r. 2015: 2 PO (z toho u 1 je zápočet pohledávek a závazků), pohledávky 2016: 1 PO, 2 FO. Dlužníci jsou opakovaně vyzýváni k vyrovnání závazku.

4. Podnikatelský ples:
16. ročník plesu OHK se koná v sobotu 21. ledna 2017 v DK Kladno. Pí Vášová informovala o formě propagace a přípravných pracech k plesu. Přítomní byli vyzváni k nahlášení svých požadavků na vstupenky. Byli požádáni o věcné dary do tomboly s předáním na úřad OHK do středy 18.1.2017.

5. Privatizace nebytových jednotek:
Nabídka ke koupi nebytových jednotek v objektu sídla OHK je datována do května 2017. OHK nemá bližší informace o dalším postupu a časovém rozvrhu ze strany města Kladna. Prozatím tedy platí, že v případě nepřijetí nabídky budou prostory nabídnuty k převodu dalším zájemcům a OHK obdrží výpověď ze smlouvy o nájmu.

6. Různé:
Burza práce 2017 - dle předběžné dohody s KHK StČ bude burza práce zařazena do plánu akcí i v letošním roce s plánovaným termínem 12.4.2017.

Další zasedání představenstva se koná 1. února 2017 od 17.00 hod. na úřadu OHK

Zapsala: Ivana Vášová
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Štros, Miroslav Dundr

Nejnovější články
  Pozvánky na akce Slunce
  Zápis z jednání představenstva
  Národní konference GDPR
  Podnikatelé nové vládě
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl. 50/78 Sb
  Aktivity hospodářské komory
  Členství v Hospodářské komoře