Okresní hospodářská komora Kladno, nám. Sítná 3106, 272 01 Kladno, tel./fax: +420 312 661616

Menu OHK
 Členská základna
 Základní dokumenty
 Plánované akce
 Přihláška k členství
 Informační místo  pro podnikatele
 Dotaz na InMP  web
 Obchodní  příležitosti
 


Představenstvo
 Členové
 Info z jednání

Dozorčí rada
 Členové
 Info z jednání

Informace
 Ekonomika
 Legislativa
 HK ČR
 Výběrová řízení
 Ostatní

Vzkazy - Náměty
 Nová zpráva


statut
poplatkový řád

STATUT
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
KLADNO

Část první

čl.1

Základní ustanovení

 1. Okresní hospodářská komora Kladno (dále jen OHK) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, které bylo zřízeno podle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Tento statut je v souladu se statutem Hospodářské komory České republiky (dále jen hospodářské komory), který upravuje základní vnitřní vztahy hospodářské komory a další podrobnosti neupravené zákonem č. 301/1992 Sb., v platném znění (dále jen zákon).

 2. Hospodářská komora usiluje zejména o rozvoj podnikatelského prostředí v České republice a v Evropské unii, podporuje v oborech mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví aktivity podnikatelů i při jejich uplatnění v zahraničí, prosazuje a chrání zájmy členů hospodářské komory a ostatních podnikatelů a přispívá k vytváření podmínek pro zajišťování jejich podnikatelských potřeb.

 3. OHK je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je zapsána do obchodního rejstříku, IČ 46355596. Sídlem OHK je Kladno, nám. Sítná 3106.

 4. Nejvyšším orgánem OHK je shromáždění delegátů. Dalšími orgány OHK jsou předseda, místopředsedové, představenstvo a dozorčí rada.. Členové těchto orgánů jsou voleni shromážděním delegátů na dobu tří let. Členství v orgánech OHK je nezastupitelné.

čl.2

Členství v OHK

 1. Podnikající fyzická nebo právnická osoba se může stát členem komory při splnění podmínek stanovených zákonem pro členství v hospodářské komoře (§ 5 odst. 1 zákona), pokud ji na základě písemné přihlášky přijme za člena komory představenstvo OHK. Začleněním společenstva do hospodářské komory se člen tohoto společenstva, pokud již není členem komory prostřednictvím jiného společenstva nebo okresní komory, stává členem komory, pokud splňuje podmínky stanovené zákonem a vnitřními předpisy hospodářské komory.

 2. Práva a povinnosti člena komory vznikají dnem zápisu do seznamu členů, který je veden hospodářskou komorou.

 3. Členství v hospodářské komoře je jednotné. Právnické a fyzické osoby splňující podmínky stanovené zákonem pro členství v hospodářské komoře, které řádně plní své členské povinnosti, mohou být členy komory pouze prostřednictvím okresní komory nebo prostřednictvím společenstva. Pro účely jednotné evidence členů komory jsou členové komory registrováni vždy jen u jedné okresní komory nebo jen u jednoho společenstva (kmenové členství). Člen komory si může zvolit, u které okresní komory nebo společenstva chce být v kmenovém členství; jinak je člen registrován jako kmenový člen u té složky, kde byl přijat za člena komory.

 4. Kromě toho, že je člen komory registrován u okresní komory nebo u společenstva jako kmenový člen (odst. 3 tohoto článku), může být současně zapojen do činnosti jiné okresní komory nebo jiného společenstva; podmínkou je souhlas představenstva této složky (nekmenové členství). Člen pak bude evidován v evidenci členů hospodářské komory také u této další složky hospodářské komory jako nekmenový člen; údaj o nekmenovém členství bude vyznačen v seznamu členů. V případě zapojení člena komory do činnosti více složek hospodářské komory je člen započítáván do celkového počtu členů komory jen jednou, a to tam, kde má kmenové členství.

 5. Člen komory je oprávněn zejména: - v souladu se zákonem, statutem a volebním řádem hospodářské komory volit a být volen do orgánů hospodářské komory; člen orgánu hospodářské komory je pro řádný výkon své funkce v tomto orgánu povinen doložit splnění podmínek stanovených pro výkon funkce v tomto orgánu v souladu s § 4 odst. 1 a 2 volebního řádu příslušnými doklady ne staršími 30 dnů, které předá úřadu hospodářské komory na jeho vyžádání,
  - využívat služeb poskytovaných hospodářskou komorou a OHK,
  - obracet se ke smírčí komisi hospodářské komory,
  - podílet se na činnosti hospodářské komory a předkládat své podněty, připomínky a návrhy,
  - požívat ochranu svých zájmů podle zákona a práv vyplývajících z členství v hospodářské komoře,
  - požívat veškerých výhod, které hospodářská komora svým členům poskytuje,
  - být informován o vyřízení podnětů, návrhů, stížností a připomínek,
  - prezentovat své členství v hospodářské komoře a užívat logo hospodářské komory v souladu s vnitřními předpisy hospodářské komory.

 6. Člen komory je povinen zejména:
  - vykonávat podnikatelskou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, odborně a v souladu s podnikatelskou etikou,
  - dodržovat statut, jednací a volební řád hospodářské komory a vnitřní normy OHK,
  - řádně platit členské příspěvky člena komory stanovené příspěvkovým řádem hospodářské komory a poplatkovým řádem OHK prostřednictvím OHK,
  - plnit úkoly, které pro člena komory vyplývají z usnesení orgánů hospodářské komory a z usnesení orgánů OHK,
  - oznamovat hospodářské komoře prostřednictvím OHK neprodleně veškeré změny týkající se jeho osoby, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a pro   jeho členství v orgánu hospodářské komory,
  - přispívat podle svých možností k plnění úkolů hospodářské komory.

 7. Členství v hospodářské komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů na základě:
  - zániku oprávnění člena k podnikatelské činnost
  - úmrtí člena komory - fyzické osoby
  - zániku člena komory - právnické osoby
  - oznámení člena komory o vystoupení z hospodářské komory
  - vyloučení člena komory z hospodářské komory na základě rozhodnutí příslušného orgánu (čl. 2 odst. 9 tohoto statutu)
  - zániku OHK, pokud je zde v kmenovém členství.

 8. Den výmazu tj. zániku členství je:
  - den zániku oprávnění k podnikatelské činnosti resp. (zjistí-li se zánik oprávnění později) den, kdy orgán OHK zánik tohoto oprávnění člena komory zjistil
  - den úmrtí člena komory - fyzické osoby, a to i v případě, kdy bylo úmrtí člena komory zjištěno později
  - den zániku člena komory - právnické osoby, a to i v případě, kdy byl zánik člena komory - právnické osoby - zjištěn později
  - den, kdy člen komory doručil písemné oznámení o vystoupení z hospodářské komory OHK, nebo ústně do zápisu oznámil vystoupení z hospodářské komory při    jednání některého z orgánů OHK, popř. pozdější den uvedený členem komory v oznámení nebo ústním prohlášení o ukončení členství
  - den, kdy se rozhodnutí příslušného orgánu o vyloučení člena komory stalo účinným
  - den, kterým se rozhodnutí příslušného orgánu o zrušení začlenění OHK (čl. 1 odst. 5 tohoto statutu) nebo o zániku OHK stalo účinným.

 9. Člen komory může být z hospodářské komory vyloučen, neplatí-li členské příspěvky nebo jiným závažným způsobem porušuje členské povinnosti anebo svým jednáním poškozuje zájmy hospodářské komory nebo její pověst. O vyloučení, které musí být členu komory písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo OHK.

čl.3

Působnost OHK

 1. OHK zejména:
  1. zapisuje v souladu s vnitřními předpisy hospodářské komory do seznamu členů informace o přijatých členech komory nebo o změnách v údajích týkajících se členů komory,
  2. poskytuje poradenské a konzultační služby podnikatelům v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
  3. organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány veřejné správy v rámci své místní působnosti v zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti,
  4. na základě předchozího souhlasu členů komory zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
  5. spolupracuje s ostatními složkami hospodářské komory a dalšími subjekty zapojenými v hospodářské komoře, na základě dohod uzavřených na regionální úrovni spolupracuje i s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy, sdruženími a komorami,

  6. může navazovat a rozvíjet styky s obdobnými komorami, podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírat s nimi dohody,
  7. zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
  8. v odůvodněných případech zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy,
  9. podporuje zařízení k přípravě k výkonu povolání,
  10. vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů,
  11. zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk hospodářské komory s jejími členy a naopak; v odůvodněných případech zřizuje v rámci své působnosti za účelem kvalitnějšího poskytování služeb a k zajištění lepšího kontaktu se členy komory a podnikatelskou veřejností oblastní střediska; oblastní střediska nemají vlastní právní subjektivitu, jsou součástí okresní komory a jejich vnitřní organizace navazuje dle potřeby jak na komorovou síť, tak na komorovou strukturu,
  12. zajišťuje plnění úkolů hospodářské komory.

 2. OHK vykonává svou výše uvedenou činnost v rámci své místní působnosti tj. v rámci regionu, pro který byla zřízena.

 3. V případě, kdy OHK je po dobu delší jednoho roku nefunkční, tj. neplní po dobu delší jednoho roku své povinnosti vyplývající jí ze zákona a ze základních vnitřních předpisů hospodářské komory, může z rozhodnutí představenstva hospodářské komory plnit úkoly OHK jiná okresní komora. O prohlášení OHK za nefunkční pro účely podání návrhu na její zrušení rozhoduje sněm hospodářské komory.

 4. Shromáždění delegátů OHK volí z řad členů komory dva zástupce na sněm hospodářské komory.

Část druhá

Orgány OHK

čl.4

Shromáždění delegátů OHK

 1. Nejvyšším orgánem OHK je shromáždění delegátů

 2. Shromáždění delegátů: - schvaluje statut OHK, jeho změny a doplňky,
  - schvaluje poplatkový řád OHK, který je přílohou příspěvkového řádu hospodářské komory,
  - volí a odvolává předsedu, místopředsedy, členy představenstva, členy dozorčí rady a zástupce do sněmu hospodářské komory z řad členů komory,
  - schvaluje správu představenstva a dozorčí rady OHK o činnosti a hospodaření, rozpočet OHK,
  - rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí představenstva o nepřijetí za člena komory nebo o odvolání proti vyloučení člena,
  - rozhoduje o dalších záležitostech OHK, jejichž rozhodnutí si vyhradila.

 3. Každý zástupce shromáždění delegátů má jeden hlas. Hlasy všech delegátů jsou si rovny

 4. K platnému usnesení shromáždění delegátů je třeba jeho řádné svolání a přítomnost nadpoloviční většiny delegátů. V případě nižší účasti delegátů zahájí předseda OHK po 30 minutách nové shromáždění delegátů, kdy pro platnost usnesení postačuje prostá většina přítomných. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

 5. Shromáždění delegátů svolává představenstvo OHK nejméně jednou ročně. Představenstvo OHK je povinno svolat shromáždění delegátů nejpozději do 3 měsíců, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů komory registrovaných u OHK (v kmenovém členství) nebo evidovaných (v nekmenovém členství) nebo dozorčí rada OHK.

čl.5

Představenstvo OHK

 1. Představenstvo řídí činnost OHK a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, tímto statutem, jednacím řádem hospodářské komory či usnesením shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu.
 2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů představenstva.
 3. Představenstvo má celkem 11 členů. Členy představenstva jsou předseda, 2 místopředsedové a další členové zvolení shromážděním delegátů.
 4. Představenstvo může rozhodnout o ustavení nebo zrušení odborné sekce, pracovní skupiny, popř. dalšího poradního či pracovního orgánu OHK.
 5. Představenstvo zejména:
  - připravuje podklady pro jednání shromáždění delegátů,
  - rozhoduje o přijetí za člena komory a o zániku členství vyloučením,
  - rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí předsedy a místopředsedů,
  - odpovídá za hospodaření s majetkem OHK,
  - jmenuje a odvolává ředitele úřadu OHK,
  - schvaluje organizační řád úřadu OHK.
 6. Představenstvo může nejvýše za 3 členy představenstva, jejichž členství v představenstvu zaniklo, kooptovat náhradní členy, nejdéle však do nejbližšího shromáždění delegátů.

čl.6

Předseda a místopředsedové OHK

 1. Předseda zastupuje OHK navenek a jedná jejím jménem
 2. Předseda současně vykonává funkci předsedy představenstva, svolává a řídí jeho jednání, dohlíží na činnost úřadu
 3. V době nepřítomnosti zastupují předsedu místopředsedové. Místopředsedové současně vykonávají funkci místopředsedů představenstva.

čl.7

Dozorčí rada OHK

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem OHK. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti. Dozorčí rada má 3 členy, volí svého předsedu na jednání dozorčí rady.
 2. Dozorčí rada zejména:
  - kontroluje hospodaření a činnost OHK,
  - pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedů, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem a ostatními normami hospodářské   komory, pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu,
  - pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem a ostatními normami hospodářské komory,   pozastavené rozhodnutí předkládá shromáždění delegátů,
  - řeší obchodní a další spory mezi členy, pokud není zřízena smírčí komise.

čl.8

Úřad OHK

 1. Výkonným orgánem OHK je úřad OHK.
 2. Úřad zejména:
  - zabezpečuje činnost orgánů, sekcí a komisí,
  - připravuje podklady pro jednání orgánů OHK,
  - vede administrativu a zajišťuje běžný chod komory,
  - plní další úkoly podle pokynů představenstva.
 3. Úřad koordinuje činnost při zajišťování úkolů schválených shromážděním delegátů a při zajišťování činností OHK vyplývajících ze zákona.
 4. Úřad OHK řídí a představenstvu za jeho činnost odpovídá ředitel, který je pracovníkem komory.

čl.9

Právní úkony

 1. Statutárním orgánem, který je oprávněný v občanskoprávních vztazích a jiných právních úkonech jednat jménem OHK ve všech věcech, je předseda.
 2. Ředitel jedná jménem OHK ve všech věcech týkajících se činnosti úřadu OHK určené statutem a usnesením orgánů OHK.
 3. Představenstvo stanoví usnesením, které další osoby a v jakých záležitostech jsou oprávněné jednat jménem OHK, jakož i pravidla pro podpisové vzory a další náležitosti.

čl.10

Hospodaření OHK

 1. Základní zásady pro hospodaření OHK stanoví zákon.

čl.11

Vznik a zánik OHK

 1. OHK jako složka hospodářské komory vzniká při hospodářské komoře z podnětu podnikatelů splňujících podmínky pro členství v hospodářské komoře dle zákona; tito podnikatelé se stávají členy hospodářské komory. Podmínkou zápisu OHK do obchodního rejstříku je souhlas představenstva hospodářské komory, pokud návrh na zápis nové OHK do obchodního rejstříku nepodává hospodářská komora.
 2. Pro zánik OHK platí ustanovení zvláštního zákona upravujícího zánik právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku. O podání návrhu na zrušení OHK rozhoduje sněm hospodářské komory. Ke zrušení OHK je na základě návrhu hospodářské komory příslušný rejstříkový soud v souladu s platnou právní úpravou.

Část třetí

čl.12

Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti tohoto statutu se ruší statut OHK schválený shromážděním delegátů OHK dne 25. listopadu 1996.
 2. Statut OHK byl schválen na shromáždění delegátů OHK dne 26. března 2009 s platností od 1.ledna 2009.


POPLATKOVÝ ŘÁD

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KLADNO

I.

     Poplatkový řád Okresní hospodářské komory Kladno (dále jen OHK) je přílohou příspěvkového řádu Hospodářské komory České republiky (dále jen hospodářské      komory). Příspěvky fyzických a právnických osob - členů hospodářské komory prostřednictvím OHK - se skládají ze dvou částí. První částí je roční členský příspěvek,      který je stanoven příspěvkovým řádem hospodářské komory. Druhou částí je poplatek za služby spojené s členstvím, tj. podíl na nákladech na činnost OHK jako      servisní organizace členů, který se řídí tímto poplatkovým řádem.

II.

     V souladu s příspěvkovým řádem hospodářské komory činí výše ročního členského příspěvku člena komory

 1. u fyzických osob 500,- Kč,
 2. u právnických osob 5000,- Kč.
III.

     Na základě poplatkového řádu OHK je stanoven roční poplatek za služby spojené s členstvím

 1. fyzická a právnická osoba se zaměstnanci v hlavním pracovním poměru 5.000,- Kč
 2. fyzická osoba bez zaměstnanců v hlavním pracovním poměru 2.500,- Kč

     Střední školy a učiliště jsou od poplatku osvobozeny.

IV.

     V souladu s příspěvkovým řádem hospodářské komory je rozpočtem hospodářské komory stanovená část členského příspěvku ponechána u okresních komor, druhá      stanovená část je postoupena hospodářské komoře. Poplatek za služby spojené s členstvím zůstává v plné výši OHK.

V.

     Právnická nebo fyzická osoba přijatá za člena komory v průběhu první poloviny roku zaplatí členský příspěvek a poplatek za služby za tento rok v plné výši do deseti      dnů od přijetí za člena komory. Člen komory přijatý ve druhém pololetí roku zaplatí do deseti dnů od přijetí za člena členský příspěvek a poplatek za služby v      poloviční výši. V dalších letech je člen komory povinen zaplatit členský příspěvek a poplatek za služby vždy nejpozději do 15. března běžného kalendářního roku.

VI.

     Poplatkový řád OHK vychází ze skutečnosti, že příspěvkový řád hospodářské komory je jednotný pro celou komorovou síť, ruší předchozí příspěvkový řád z r. 1993.

     Poplatkový řád OHK byl schválen na shromáždění delegátů OHK dne 26. března 2009 s platností od 1.ledna 2009.Nejnovější články
  Zápis z jednání představenstva
  Zápis z jednání představenstva
  Školení na GDPR
  Projekt PES
  Anketa HK ČR
  EET
  Zápis z jednání představenstva
  Školení,zkoušky vyhl.50/78 Sb.
  Aktivity hospodářské komory